دانشگاه شهید بهشتی

همایش مناسبات فلسفه و تمدن در جهان اسلام

تاریخ انتشار: 1397/11/28 10:41 ق.ظ
 
 ​درباره ی چیستی تمدن و منطق چیره بر آن و به همان گونه درباره­ ی چیستی فلسفه و منطق راهبر آن، تعاریف و تفاسیر متنوع و متفاوتی وجود دارد. برخی تمدن را با تکیه بر عناصر معنوی و برخی دیگر با تکیه بر عناصر مادی یا هر دو تعریف می کنند و برخی نیز تمدن را امری تکاملی یا افولی و یا گسسته می بینند. فلسفه را گاهی دانشی انتزاعی دانسته اند که به موجود بما هم موجود می پردازد و گاهی دانشی که از پرتو وجود به موجودات پرداخته و مثلاً انسان را در انضمامیت اجتماعی و فرهنگی اش بررسی می کند. به رغم همه ی این اختلاف نظر ها، مناسبات فلسفه و تمدن همواره می تواند پرسشی بنیادین پیشاروی ما باشد. چرا که تمدن به سان امری انسانی با نیروهای اندیشه ی آدمی پیوندی ناگسستنی دارد.
از این رو در ارزیابی سرنوشت هر یک از این دو باید به تأثیر و تأثر آنها نسبت به هم حساسیت داشت. به طور طبیعی در مطالعات تاریخ تمدن و تاریخ فلسفه به این مناسبت توجه کرده اند و با پیش فرض گرفتن شکل خاصی از این رابطه به تحلیل تاریخ تمدن و فلسفه اقدام کرده اند. مسئله ی اصلی پیشنهادی در این همایش تبیین خودآگاه و روشن همین رابطه است، البته با تأکید بر تمدن اسلامی و فلسفه ای که در این تمدن متولد شد و رشد کرد.

 A9R13oxkgc_6xqk7n_3ss-1.jpg
2.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فلسفه - تمدن- جهان اسلام
منبع خبر دانشکده الهیات و ادیان
تعداد مشاهده: 2,147
اخبار : همایش مناسبات فلسفه و تمدن در جهان اسلام
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی