دانشگاه شهید بهشتی

دوره آموزشی پنج روزه "مدرسه حقوق"

تاریخ انتشار: 1398/03/22 11:58 ق.ظ

​پژوهشکده شورای نگهبان برگزارمی نماید: دوره آموزشی پنج روزه  "مدرسه حقوق" به منظور آشنایی هرچه بیشتر با شورای نگهبان و  نظرات این شورا

PosterMadreseHoghoghAsasi9803.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دوره آموزشی پنج روزه "مدرسه حقوق"
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 466
اخبار : دوره آموزشی پنج روزه "مدرسه حقوق"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی