دانشگاه شهید بهشتی

آپارتاید اقلیمی: تهدیدی جهانی علیه روند توسعه حقوق بشر

تاریخ انتشار: 1398/05/01 07:27 ق.ظ

آپارتاید اقلیمی: تهدیدی جهانی علیه روند توسعه حقوق بشر

مر​وری بر گزارش 2019 پروفسور فیلیپ آلستون: گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه فقر مفرط و حقوق بشر

 یادداشتی از دکتر حسین میرمحمد صادقی

رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

تیر/1398

جولای/2019      


آپارتاید اقلیمی تهدیدی جهانی علیه روند توسعه حقوق بشر .pdfآپارتاید اقلیمی تهدیدی جهانی علیه روند توسعه حقوق بشر .pdf ​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آپارتاید اقلیمی، تغییرات اقلیمی، توسعه حقوق بشر
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 321
اخبار : آپارتاید اقلیمی: تهدیدی جهانی علیه روند توسعه حقوق بشر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی