دانشگاه شهید بهشتی

لزوم امضای دانشجو در خصوص ثبت دستيار پژوهشی

تاریخ انتشار: 1398/06/09 01:10 ب.ظ
نظر به ثبت درخواست دستیار پژوهشی دانشجویان از طریق سیستم گلستان و با توجه به دستور مديريت محترم امور مالی مبنی بر لزوم اخذ امضای دانشجویان از سوی معاونت پژوهشی، از تاريخ اول مهر سال 1398، حضور دانشجو در معاونت پژوهشی و امضای درخواست پرداخت حق الزحمه دستيار پژوهشی الزامی می باشد. بديهی است که عدم ثبت امضای دانشجو به منزله عدم پرداخت حق الزحمه دستيار پژوهشی ايشان تلقی می گردد.

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: حق الزحمه دستيار پژوهشی، حضور دانشجو در معاونت پژوهشی، امضای درخواست پرداخت
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 3,349
اخبار : لزوم امضای دانشجو در خصوص ثبت دستيار پژوهشی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی