دانشگاه شهید بهشتی

مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام حضوری مقطع دکتری 98

تاریخ انتشار: 1398/06/10 02:55 ب.ظ

مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام حضوری مقطع دکتری 98

1- گواهی پذیرش ثبت نام غیرحضوری، اخذ شده از سامانه گلستان در مرحله ثبت نام غیرحضوری.

2- اصل مدرک کارشناسی که در آن معدل و تاریخ فراغت از تحصیل قید شده باشد.

3- اصل مدرک کارشناسی ارشد که تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا 31/6/1398 و معدل مقطع کارشناسی ارشد در آن قید شده باشد.

4- ارائه مدرک برای دانشجویانی که زمان ثبت نام در آزمون سراسری فارغ التحصیل بوده¬اند الزامی است.

5- اصل فرم گواهی معدل اتمام تحصیلات حداکثر تا 31/6/1398( مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور تائید شده توسط دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد. )خاص دانشجویانی که زمان ثبت نام در آزمون سراسری دانشجوی سال آخر بوده اند و مشمولین استفاده از معافیت تحصیلی که قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد نیستند. این گواهی همراه با اخذ تعهد ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد پذیرفته می شود.

6- اصل گواهی معدل زمان ثبت نام در آزمون، تائید شده توسط دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد (توجه کنید دانشجویانی که زمان ثبت نام در آزمون سراسری، دانشجوی سال آخر بوده اند، لازم است گواهی معدل تا تاریخ 31/6/1397 و یا 30/11/1397را ارائه نمایند و دانشجویانی که در زمان ثبت نام فارغ التحصیل بوده¬اند لازم است همان مدرک کارشناسی ارشد دارای معدل را ارئه نمایند.

7- اصل شناسنامه و اصل کارت ملی.

8- چهار قطعه عکس 4×3 (برحسب نیاز تحویل گرفته می شود .)

9- اصل مدرک نظام وظیفه (مطابق مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه شماره 1 سازمان سنجش آموزش کشور( توجه مهم: آقایان مشمول استفاده از مزایای معافیت تحصیلی لازم است فرم "ب " اخذ شده در مرحله غیر حضوری را تکمیل و با تایید و امضا و شماره دبیرخانه، همراه با یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید جدید، تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات در صورت داشتن، تصویر کارت ملی، تصویر مدرک مقطع تحصیلی قبلی و هزینه صدور معافیت تحصیلی (همراه داشتن کارت بانکی ضروری است) به دفترپلیس + 10( مستقر در محل دریافت کارت دانشجویی) ارائه نمایند. بدیهی است تحویل کارت دانشجویی این قبیل پذیرفته شدگان منوط به روشن شدن وضعیت نظام وظیفه و تایید دفتر پلیس+10 است. در ضمن ضروری است آدرس ،کدپستی و شماره تلفن ثابت و همراه مشمول نیز در زمان مراجعه به دفتر پلیس +10 در فرم "ب" توسط دانشجو درج شود.

10- ارائه معرفینامه رسمی مبنی بر واجد شرایط بودن برای استفاده از امتیاز ویژه مربیان رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. متذکر می¬شود این سهمیه صرفا شامل مربیان رسمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می¬باشد، که پذیرش دانشجویی آنها از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور صورت پذیرفته است، مربیان عضو هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد حائز شرایط استفاده از سهمیه مربی نیستند.

11- مدرک ایثارگری بر حسب سهمیه قبولی و ضوابط مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور (خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر).

12- موافقت کتبی سازمان مربوطه جهت ادامه تحصیل و یا حکم مرخصی (خاص کارکنان دولت)

13- فرمهای تکمیل شده مورد نیاز جهت ثبت نام، اخذ شده از سامانه گلستان در مرحله ثبت نام غیرحضوری مانند: فرم درخواست تأییدیه تحصیلی مقاطع قبل

14- فرم تأیید ارائه مدارک مربوط به بررسی صالحیت عمومی (خاص پذیرفته شدگان بدون آزمون، دانشجویان دارای استعداد درخشان) لازم است این قبیل دانشجویان فرم اخذ شده از دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه واقع در ساختمان چند منظوره را به مسئول تحویل مدارک در واحد آموزشی ارائه نمایند.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام حضوری مقطع دکتری 98
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 139
اخبار : مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام حضوری مقطع دکتری 98
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی