دانشگاه شهید بهشتی

انتشار ​شماره چهارم خبرنامه عدالت کیفری

تاریخ انتشار: 1398/07/10 11:07 ق.ظ
 

​خبرنامه عدالت کیفری

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

دانشکده حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

«حاکم اگر در عفو به خطا رود بهتر از آن است که در کیفر به خطا افتد »

امام علی علیه السّلام

فصلنامه خبری حقوقی

سال دوم/ شماره چهارم/ تابستان 1398

صاحب امتیاز: گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسؤول: دکتر نسرین مهرا

سردبیر: سحر سهیل مقدم

دانلود​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتشار ​شماره چهارم خبرنامه عدالت کیفری
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 1,810
اخبار : انتشار ​شماره چهارم خبرنامه عدالت کیفری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی