دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری چهارمین جلسه کارگروه مشترک پیاده سازی آر دی ای

تاریخ انتشار: 1398/08/06 09:36 ق.ظ

 

چهارمین ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮك ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آر دي اي در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ روز چهارشنبه مورخ 29 مهرماه 1398 با حضور دکتر سید مهدی طاهری "رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه " و سایر اعضای کارگروه در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در ابتدای جلسه جهت یادآوری، مصوبات سه جلسه قبل توسط دبیر جلسه (خانم روشن) بیان شد. سپس دکتر طاهری      با اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ نکته ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻏﺎزﮔﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آر دي اي در اﯾﺮان، اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ را ﺑﺎ ﮔﺎمﻫﺎيﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ، ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎ،  ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﻮزه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﻧﺶ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻨﻮﯾﺴﯽ اﻧﮕﻠﻮاﻣﺮﯾﮑﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و روزاﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ داﻧﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﯾﺸﺎن همچنین شناخت آر دی ای، مباحث و مفاهیم مرتبط با آن و رسیدن به راهبرد  Thinking RDA  را ﻻزﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﺎرآﻣد به سمت پیاده سازی ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

بعد از اتمام جلسه کارگروه، دکتر مهدی طاهری به ادامه مباحث آموزشی کارگروه پرداخت. ایشان در ابتدا تفاوت سازماندهی اطلاعات و سازماندهی دانش را توضیح داد و گفت: توصیف ویژگی های هر موجودیت سازماندهی اطلاعات است و توصیف ویژگی ها همراه با روابط (properties) سازماندهی دانش است.

سپس وی ویژگی های نظام های سازماندهی دانش را برشمرد و افزود: اولین ویژگی آن است که در هر نظامی  رویکرد خاص خودش را دارد و آن رویکرد را تحمیل می کند. دومین ویژگی آن است که هر نظام باید رویکردی کاربرمدار داشته باشد  و سومین ویژگی آن است که در هر نظام بتوانید یک شئ یا موجودیت را در جایگاههای مختلف قرار دهید به عنوان مثالی ساده اینکه کتابشناسی ها را در رده موضوعی خود قرار دهید و یا اینکه در پیش کتابشناسی ها طبقه بندی کنید.

طاهری در ادامه به توضیح سطوح توصیف پرداخت و گفت در آر دی ای سطوح توصیف به whole document و part   document  تقسیم می شوند اینکه کل یک اثر را توصیف کنیم و یا اینکه یک فصل، یک بخش، یک عکس و یا قسمتی از یک اثر را توصیف کنیم. توصیف کردن جزئی از یک اثر ویژگی رویکرد شئ گراست که این استاندارد نیز از این رویکرد پیروی می کند. در پایان، این جلسه با پرسش و پاسخ پایان یافت و توضیح، بحث و بررسی سایر مباحث به جلسه بعد موکول شد.

 kargrooh rda 1.jpg
kargrooh rda2.jpg
kargrooh rda3.jpg 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کارگروه
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 143
اخبار : برگزاری چهارمین جلسه کارگروه مشترک پیاده سازی آر دی ای
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی