دانشگاه شهید بهشتی

برنامه بازدید از موزۀ ملی ورزش

تاریخ انتشار: 1398/09/04 03:16 ب.ظ
 

برنامه بازدید از موزۀ ملی ورزش، به همت "انجمن علمی علوم ورزشی" دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی، چهارشنبه 29آبان1398 با حضوردانشجویان، اساتید وکارکنان دانشکده، با همراهی دکتر فارسی، رئیس دانشکده برگزار شد. در این برنامه، از افتخارات و تاریخچۀ ورزش ایران در موزه ملی ورزش بازدیدصورت گرفت. ​

بازدید از  موزه ورزش .jpg 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بازدید، موزه ملی ورزش، انجمن علمی
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 21
اخبار : برنامه بازدید از موزۀ ملی ورزش
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی