دانشگاه شهید بهشتی

اردوی مجموعه تهران فان برای دانشجویان خوابگاهی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/09/13 09:08 ق.ظ

اردوی یک روزه مجموعه تفریحی تهران فان، روز جمعه 8 آذر 1398 به همت مدیریت امور فرهنگی و با همکاری مدیریت امور دانشجویی برای دانشجویان پسر خوابگاهی برگزار شد. این برنامه با زحمات آقایان زمانی از مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی و تورج بهمنی و حسن ظهیر از دانشجویان اجرایی شد.

funsiteee.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اردوی مجموعه تهران فان برای دانشجویان خوابگاهی برگزار شد
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 11
اخبار : اردوی مجموعه تهران فان برای دانشجویان خوابگاهی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی