دانشگاه شهید بهشتی

​یا فاطمۀ زهرا(س)

تاریخ انتشار: 1398/10/25 02:39 ب.ظ

سرگذشت  فاطمه  همراه  غم   بود  و عزا                 از اَوان  کودکی  تا هجرَتش   سویِ  خُدا

من  گذشتِ  فاطمه گویم  زِ دُنیا   میگذشت              عشقِ مولایش بگویَم در رَهِ آن  درگذشت

عشقِ بابایش بگویم  چون  زِ دُنیا  پَر کشید                فاطمه  از عشقِ  بابا   پَردۀ   دنیا   دَرید

فاطمه  زهرایِ اَطهَر  بین  که همراهِ علی                 بوده  و مانَد  که  او باشد   زِ اولادِ   نبی

فاطمه هجده  رسیده  لیک، با  قدِ   خمیده                از فراغ یار باشد یا ازآن ضربت که  دیده

بَر سَرِ مِهرِ  فَدَک  آن  هدیۀ   بابا   ببین                  میخورَد سیلی به گوشِ فاطمه ازمُغرِضین

یا که دربِ خانه اش آتش زده  بر قصدِ جان                 تا علی سوزَد و یا  آید  بُرون از آن  میان

با لَگد بَر دَر زَده دَر را به پهلویَش  زدند                   مُحسن    نادیده    دُنیا را   زِدُنیا   میبَرَند

ناگهان  فریادِ  یا فِضِه  دلِ  عالم  شکست                  فِضِه بَر دادم بِرَس بنگرکه پهلویم شکست

گرکه گویَدمُصطفی این فاطمه از جانِ ماست              حُب زهرا،حُب من،حُب منم،حُب  خُداست

پس چرا دَر رابه پهلویِ عزیزش  میزَنند               یا چرا بهرِ فدک سیلی به  گوشش  میزَنند

یا علی را بسته وازخانه اش  بیرون کنند                 فاطمه  رنجور  و از بَهرِعلی مجنون کنند

درکُجا زَهرا بگوید دردِ خود یا همسرش                  یا که  بابا خونِ  دِل خورده  زِدستِ اُمتش

بَرکه  گوید فاطمه مظلومِ عالم این  چُنین                 دَربه پهلویش  که زَد، آنهم به میخِ  آهنین

آخرین ساعاتِ عُمرَش باعلی دارَد سُخن                   ای علی جانم  نگهداری کن ازطفلانِ من

ای علی مَنرا شبانه  سویِ قبرستان  بِبَر                  تا  نگردد  دُشمنی  از مَدفنِ  من  با  خبر

«پَس چرا ای فاطمه با چَشم گریان میروی               میروی پیشِ پدَر،دَر پیشِ یاران میروی»

ای علی من بَرتو گِریَم تاچه آیدبَرسَرَت                دشمنان  آل طاها   بِنگرَم   دور و  بَرَت

عاشقان زَهرایِ اَطهَر«منتظِر»برمهدی است              انتقامِ مهدی از این  نانَجیبان حتمی  است

 

«شعرازمرتضی مرتضوی»

همکار دانشگاهی       

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ایام فاطمیه
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 136
اخبار : ​یا فاطمۀ زهرا(س)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی