دانشگاه شهید بهشتی

شماره جدید خبرنامه عدالت کیفری منتشر شد

تاریخ انتشار: 1399/06/31 12:00 ب.ظ

خبر نامه عدالت کیفری/ شماره هشتم / تابستان 1399 منتشر شد.

 

در این شماره پرونده فرزند کشی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به رویکرد قانونی و روان شناسی آمریکا به فرزند کشی و  علل این نوع قتل در استرالیا نیز پرداخته شده است. 

                    


صاحب امتیاز: گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسوول: دکتر نسرین مهرا

سردبیر: سحر سهیل مقدم​


خبرنامه شماره هشتم تابستان ۹۹.pdfخبرنامه شماره هشتم تابستان ۹۹.pdfSorosh-Icon
کلید واژه ها: ​انتشار شماره جدید خبرنامه عدالت کیفری
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 533
اخبار : شماره جدید خبرنامه عدالت کیفری منتشر شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی