دانشگاه شهید بهشتی

راهنمای نحوه ورود دانشجو به جلسات مجازي دفاع و جلسات مصاحبه دکتري و...

تاریخ انتشار: 1399/06/31 03:14 ب.ظ
 

دانشجویان عزیز، روش ورود دانشجو به جلسات مجازي دفاع و جلسات مصاحبه دکتري -جلسات گرارش پيشرفت و مصاحبه استعداد درخشان  در فايل پيوست توضيح داده شده است.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نحوه ورود به جلسات مجازي دفاع
منبع خبر دانشکده مدیریت و حسابداری
تعداد مشاهده: 766
اخبار : راهنمای نحوه ورود دانشجو به جلسات مجازي دفاع و جلسات مصاحبه دکتري و...
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی