دانشگاه شهید بهشتی

برنامه هفتگی اتاق های مشاوره برخط اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخ انتشار: 1399/08/25 09:04 ق.ظ

برنامه هفتگی مشاوره دانشجویان با اساتید اتاق شماره 1.jpg
برنامه هفتگی مشاوره دانشجویان با اساتید اتاق شماره 2.jpg
برنامه هفتگی مشاوره دانشجویان با  اساتید اتاق شماره3.jpg 
برنامه هفتگی مشاوره دانشجویان با اساتید اتاق شماره4 Copy.jpg 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برنامه هفتگی اتاق های مشاوره برخط اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 177
اخبار : برنامه هفتگی اتاق های مشاوره برخط اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی