دانشگاه شهید بهشتی

حضور کارمندان دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی در نیمه دوم آذر ماه

تاریخ انتشار: 1399/09/17 11:46 ق.ظ

شنبه مورخ1399/9/15

۱-خانم یاقوتی (دفتر ریاست) 2-- خانم مرندی 3--آقای عابدینی

4--خانم خانی 6--خانم بهاری 7---آقای سوداگری  8-آقای عسگری

9-خانم عرب- 10-آقای طاهری

یکشنبه مورخ1399/9/16

1--خانم موسیوند  2-- خانم عباسی  3--خانم مرندی 4--خانم بخشعلی

5-آقای عابدینی (دفتر ریاست)  6-خانم دژپسند  7-خانم بهاری

8-خانم والی  9-خانم شاهمردی

دوشنبه مورخ 1399/9/17

1-- آقای عسگری  2--خانم خانی  3--آقای عزیزالهی 4-آقای عابدینی

5-خانم یاقوتی دفتر ریاست  6-آقای سوداگری7-خانم بهاری

۸_خانم سپاسی  ۹_آقای طاهری

سه شنبه مورخ 1399/9/18

1-خانم موسیوند 2-خانم عباسی  3-آقای عزیزالهی 4-خانم دژپسند

5-خانم بخشعلی دفتر ریاست  6- آقای منصوریان 7- خانم والی 8-خانم شاهمردی

چهارشنبه مورخ 1399/9/19

1-آقای عسگری 2-خانم خانی  3-آقای عزیزاللهی  4-آقای عابدینی

5-خانم یاقوتی دفتر ریاست  6-آقای منصوریان 7-خانم عرب

شنبه مورخ 1399/9/22

1-خانم دژپسند دفتر ریاست ۲-خانم عباسی 3- خانم مرندی  4-خانم موسیوند

۵_خانم بهاری  6-آقای سوداگری 7-خانم عرب  8-خانم شاهمردی ۹-آقای طاهری

یکشنبه مورخ 1399/9/23

۱خانم خانی2- آقای عابدینی  3-آقای عزیزاللهی 4-اقای سوداگری

۵خانم یاقوتی  6-آقای عسگری 7-خانم سپاسی

دوشنبه مورخ 1399/9/24

1-خانم دژپسند2-خانم مرندی 3-خانم عرب 4-آقای سوداگری

5-خانم بهاری 6-خانم موسیوند 7- خانم بخشعلی دفتر ریاست  8-خانم عباسی

9-خانم موسیوند  10-خانم شاهمردی

سه شنبه مورخ 1399/9/25

1-آقای عابدینی 2-آقای عزیزالهی 3-خانم خانی 4- آقای منصوریان 

5-خانم یاقوتی (دفتر ریاست)  6-آقای عسگری 7-خانم والی  8-آقای طاهری

چهارشنبه مورخ 1399/9/26

1-خانم دژپسند 2- خانم مرندی 3-خانم عباسی 4-آقای منصوریان

۵-خانم بخشعلی دفتر ریاست  6-خانم موسیوند 7-خانم سپاسی 8- خانم شاهمردی​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: حضور - کارکنان - دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی- ایام تعطیلی نیمه دوم آذر
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 349
اخبار : حضور کارمندان دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی در نیمه دوم آذر ماه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی