دانشگاه شهید بهشتی

حضور کارمندان دانشکده از تاریخ 29 آذر ماه تا 10 دی ماه 1399

تاریخ انتشار: 1399/09/28 11:10 ق.ظ

شنبه مورخ1399/9/29

۱-خانم یاقوتی (دفتر ریاست) 2- خانم مرندی 3- خانم والی 4-خانم عرب 5- خانم موسیوند

6-خانم خانی 7-خانم بهاری 8-آقای سوداگری  9-آقای عسگری  10- آقای طاهری.

یکشنبه مورخ1399/9/30

1--خانم موسیوند  2- خانم عباسی  3--خانم مرندی 4--خانم بخشعلی

5-خانم دژپسند (دفتر ریاست)  6-خانم بهاری 7-خانم سپاسی  8-خانم شاهمردی.

دوشنبه مورخ 1399/10/1

1-- آقای عسگری  2-خانم خانی  3-آقای عزیزالهی 4-آقای عابدینی 5-آقای طاهری

6-خانم یاقوتی (دفتر ریاست)  7-آقای سوداگری 8-خانم بهاری 9_خانم والی.  

سه شنبه مورخ 1399/10/2

1-خانم موسیوند 2-خانم عباسی  3-آقای عزیزالهی 4-خانم دژپسند 5- خانم سپاسی

6-خانم بخشعلی (دفتر ریاست)  7- آقای منصوریان  8- خانم عرب 9-خانم شاهمردی.

چهارشنبه مورخ 1399/10/3

1-آقای عسگری 2-خانم خانی  3-آقای عزیزالهی  4-آقای عابدینی

5-خانم یاقوتی (دفتر ریاست)  6-آقای منصوریان 7-خانم والی.

شنبه مورخ 1399/10/6

1-آقای عابدینی (دفتر ریاست) ۲-خانم عباسی 3- خانم مرندی  4-خانم موسیوند 5- خانم سپاسی

6-خانم بهاری  7-آقای سوداگری  8-خانم عرب  9-خانم شاهمردی 10- آقای طاهری.

یکشنبه مورخ 1399/10/7

۱خانم خانی 2- آقای عابدینی  3-آقای عزیزالهی 4-اقای سوداگری

۵خانم یاقوتی (دفتر ریاست)  6-آقای عسگری 7-خانم والی.

دوشنبه مورخ 1399/10/8

1-خانم دژپسند2-خانم مرندی 3-خانم عرب 4-آقای سوداگری

5-خانم بهاری 6-خانم موسیوند (دفتر ریاست)   7- خانم بخشعلی 8-خانم عباسی

9-خانم سپاسی  10-خانم شاهمردی 11- آقای طاهری.

سه شنبه مورخ 1399/10/9

1-آقای عابدینی 2-آقای عزیزالهی 3-خانم خانی 4- آقای منصوریان 

5-خانم یاقوتی (دفتر ریاست)  6-آقای عسگری 7-خانم والی  8-خانم عرب. 

چهارشنبه مورخ 1399/10/10

1-خانم دژپسند (دفتر ریاست)  2- خانم مرندی 3-خانم عباسی 4-آقای منصوریان

۵-خانم بخشعلی  6-خانم سپاسی 7- خانم شاهمردی 8- آقای عابدینی.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: حضور- کارمندان- دانشکده- اقتصاد- علوم سیاسی.
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 268
اخبار : حضور کارمندان دانشکده از تاریخ 29 آذر ماه تا 10 دی ماه 1399
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی