دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری نشست شب های تاریخ

تاریخ انتشار: 1399/10/03 11:08 ق.ظ


فصل نخست

سوء­استفاده از تاریخ

 

زمان: چهارشنبه 3 دی 1399 ساعت 20


Lah 707. Dr akbari.jpegSorosh-Icon
کلید واژه ها: برگزاری نشست شب های تاریخ
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 129
اخبار : برگزاری نشست شب های تاریخ
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی