دانشگاه شهید بهشتی

حضور کارمندان دانشکده از تاریخ 13 دی ماه تا 24 دی ماه 1399

تاریخ انتشار: 1399/10/14 08:43 ب.ظ

شنبه مورخ1399/10/13

۱-خانم یاقوتی (دفتر ریاست) 2- خانم مرندی 3- خانم والی 4-خانم عرب 5- خانم موسیوند

6-خانم خانی 7-خانم بهاری 8-آقای سوداگری  9-آقای عسگری  10- آقای طاهری 11- آقای عابدینی.

یکشنبه مورخ1399/10/14

1--خانم موسیوند  2- خانم عباسی  3- آقای عزیزالهی 4- آقای عابدینی

5-خانم دژپسند (دفتر ریاست)  6-خانم بهاری 7-خانم سپاسی  8-خانم شاهمردی

دوشنبه مورخ 1399/10/15

1-- آقای عسگری  2--خانم خانی  3- خانم مرندی 4-آقای عابدینی 5-آقای طاهری

6-خانم یاقوتی (دفتر ریاست)  7-آقای سوداگری 8-خانم بهاری 9_خانم والی 10- خانم بخشعلی  

سه شنبه مورخ 1399/10/16

1-خانم موسیوند 2-خانم عباسی  3-آقای عزیزالهی 4-خانم دژپسند 5- خانم سپاسی

6-خانم بخشعلی (دفتر ریاست)  7- آقای منصوریان  8- خانم عرب 9-خانم شاهمردی

چهارشنبه مورخ 1399/10/17

1-آقای عسگری 2-خانم خانی  3- خانم مرندی 4-آقای عابدینی

5-خانم یاقوتی (دفتر ریاست)  6-آقای منصوریان 7-خانم والی 8-آقای طاهری.

شنبه مورخ 1399/10/20

1-آقای عابدینی (دفتر ریاست) ۲-خانم عباسی 3- خانم مرندی  4-خانم موسیوند 5- خانم سپاسی

6-خانم بهاری  7-آقای سوداگری  8-خانم عرب  9-خانم شاهمردی 10- آقای طاهری 11- خانم دژپسند.

یکشنبه مورخ 1399/10/21

۱خانم خانی 2- آقای عابدینی  3-آقای عزیزالهی 4-اقای سوداگری

۵خانم یاقوتی (دفتر ریاست)  6-آقای عسگری 7-خانم والی

دوشنبه مورخ 1399/10/22

1-خانم دژپسند2-خانم مرندی 3-خانم عرب 4-آقای سوداگری

5-خانم بهاری 6-خانم موسیوند (دفتر ریاست)   7- خانم بخشعلی 8-خانم عباسی

9-خانم سپاسی  10-خانم شاهمردی 11- آقای طاهری

سه شنبه مورخ 1399/10/23

1-آقای عابدینی 2-آقای عزیزالهی 3-خانم خانی 4- آقای منصوریان 

5-خانم یاقوتی (دفتر ریاست)  6-آقای عسگری 7-خانم والی  8-خانم عرب 

چهارشنبه مورخ 1399/10/24

1-خانم دژپسند (دفتر ریاست)  2-خانم عباسی 3-آقای منصوریان

4-خانم بخشعلی 5-خانم سپاسی 6- خانم شاهمردی 7- آقای عابدینی.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: حضور- کارمندان- دانشکده- اقتصاد- علوم سیاسی.
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 169
اخبار : حضور کارمندان دانشکده از تاریخ 13 دی ماه تا 24 دی ماه 1399
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی