دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری نشست زبان فارسی، ظرفیت ها و محدودیت ها

تاریخ انتشار: 1399/10/16 12:08 ب.ظ

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری

گروه زبانشناسی برگزار می کند:​ 

 

زبان فارسی، ظرفیت ها و محدودیت ها

 

زمان: سه شنبه 16 دی 1399 ساعت 16 تا 18


Lah 711. webinar dr davari.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برگزاری نشست زبان فارسی، ظرفیت ها و محدودیت ها
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 287
اخبار : برگزاری نشست زبان فارسی، ظرفیت ها و محدودیت ها
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی