دانشگاه شهید بهشتی
  
  
  
  
  
  
  
1399/02/28معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.خبر روز
  
1398/03/05معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.آموزشی
  
1398/02/02معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.اطلاعیه و گزارش ها
  
1397/09/26معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.اطلاعیه و گزارش ها
  
1397/09/26معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.دانشجویی
  
1396/08/14معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.خبر روز
  
1396/03/27معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.اطلاعیه و گزارش ها
  
1396/03/03معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.فرهنگی و اجتماعی
  
1396/02/03معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.خبر روز
  
1395/12/03معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.خبر روز
  
1395/08/19معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.آموزشی
  
1395/08/11معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.اطلاعیه و گزارش ها
  
1395/07/18معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.خبر روز
  
1395/07/11معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهرتبه بندی میانگین جاری عبارت است از 4 ستاره.اطلاعیه و گزارش ها
  
1395/05/27معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.خبر روز
  
1395/03/31معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.خبر روز
  
1395/03/17معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی تایید شدهآیتم الان بدون درجه بندی است.خبر روز
1 - 17بعدی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی