>
<
ورودی
ظرفیت سالن : 650 نفر
ﺳﺎﻟﻦ اﺑﻮﺭﻳﺤﺎﻥ
VIP
VIP بخش
ﻓﻀﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ:220 متر

سالن ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ : ﻇﺮﻓﻴﺖ 150 ﻧﻔﺮ

ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ : ﻇﺮﻓﻴﺖ 45 ﻧﻔﺮ
ﮔﻠﺒﺮﮒ ﻳﻚ
ﻓﻀﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ:220 متر

ﺳﺎﻟﻦ ﺧﻮاﺭﺯﻣﻲ : ﻇﺮﻓﻴﺖ 150 ﻧﻔﺮ

ﺳﺎﻟﻦ ﺧﻴﺎﻡ : ﻇﺮﻓﻴﺖ 45 ﻧﻔﺮ
ﮔﻠﺒﺮﮒ ﺩﻭ
ﻓﻀﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳشگاهی:220 متر

ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ : ﻇﺮﻓﻴﺖ 90 ﻧﻔﺮ

ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮﻭﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ : ﻇﺮﻓﻴﺖ 75 ﻧﻔﺮ
ﮔﻠﺒﺮﮒ سه
فضای نمایشگاهی : 400 متر مربع
ﺷﻘﺎﻳﻖ
فضای نمایشگاهی : 480 متر مربع
ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ
فضای نمایشگاهی : 630 متر مربع
ﻳﺎﺱ