دانشجویان دکتری
​​​​​​​

ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ایمیل شماره اتاق  
1 حسن سرابي دکتر لطيفي hassan.sarabi@gmail.com پژوهشکده لیزر  
2 محمد قندي منفرد دکتر لطيفي moh.ghand@yahoo.com پژوهشکده لیزر  
3 محمدامين خانپور دکتر كريم زاده سورشجاني maminkhanpour@yahoo.com 108  
4 مهسا علي جباري دکتر كريم زاده سورشجاني m_alijabbari@sbu.ac.ir 110  
5 سالارخشمن دکتر قربانعليلو salar_kheshman@yahoo.com 105  
6 مرضیه امانی دکتر دشتدار marziyeamani74@gmail.com 110  
7 مهدي برخوردارعلي ابادي دکتر كريم زاده سورشجاني mahdi981544@gmail.com 112  
8 حسن محمودي دکتر دشتدار hoboot2x@gmail.com 112  
9 عطيه اسدي حصار دکتر كريم زاده سورشجاني a.asadi.astronomer@gmail.com    
10 قائم محمودي ناصراباد دکتر كريم زاده سورشجاني ghaemmahmoudi1@outlook.com  
11 مينا نوري دکتر كريم زاده سورشجاني minaz730@yahoo.com    
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ایمیل شماره اتاق
1 صفورا صادقي برزاني دکتر عبدالسلام safura.sadeghi@yahoo.com  
2 ليلا كلهر دکتر عبدالسلام l.kalhor@yahoo.com 109
3 بهمن امراهي ايني عليا دکتر علي اكبري amrahibahman@gmail.com 104
4 زينا حق گويان دکتر قاسم خاني zinahaghgooyan@ymail.com 110
5 سيده مهسا لزگي دکتر علي اكبري mahsalezgee@yahoo.com 110
6 روح الله شيراوندمنجاني دکتر علي اكبري rohollah.shiravand@gmail.com  
7 جيران عرفاني هارمي دکتر علي اكبري djeyso.er@gmail.com 103
8 پوپك اسلامبولچي مقدم دکتر سادات گوشه poupak_75@yahoo.com 107
9 محمدمهدي دريائي گوكي دکتر علي اكبري m_daryaeigoki@sbu.ac.ir 104
10 سيداميررضا اجاقي دکتر خسروي amirreza.sbu.physics@gmail.com  
11 وحيد اسرافيليان دکتر خسروي vahidesrafilian@gmail.com  
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ایمیل شماره اتاق
1 مجيدرضا البويه دکتر محسني ارمكي و دکتر جعفري  mralbooyeh@gmail.com 105  
2 محمدحسين حكيمي سيبني دکتر جعفري  mhoseinhs@gmail.com 104  
3 محمدرضا زاهديان تجنكي دکتر حسيني اسفيدواجاني zahedianmohammadreza71@gmail.com 105  
4 كامجو بيات دکتر جعفري و دکتر حسيني اسفيدواجاني kb@pbscontrol.com 106  
5 محمد خالدي پور دکتر موحد mhm.khaledi@gmail.com 106
6 سپيده عرب محمدي دکتر حسيني اسفيدواجاني و دکتر جعفري  sepidehmohammadi25@yahoo.com 109  
7 فريده متقيان دکتر حسيني اسفيدواجاني و دکتر جعفري  motaghian.farideh@gmail.com 109  
8 مريم معصومي دکتر حسيني اسفيدواجاني و دکتر جعفري  ms.masoumii@gmail.com 109  
9 مهدي يوسف زاده دکتر موحد yousefzadeh.meh@gmail.com 106  
10 اميد چوپانيان دکتر محسني ارمكي omid.choupanian@gmail.com    
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ایمیل شماره اتاق
1 رسول زماني دکتر شکری r.zamani72@gmail.com  
2 مطهره عارف نيا دکتر قربانعلیلو arefnia_phy@yahoo.com 109
3 احمد احدي دکتر قربانعلیلو tiruce.triton@yahoo.com 105
4 رقيه اسدي اقبلاغي دکتر قربانعلیلو roghayeasadi25@yahoo.com 107
5 حسين مرادي دکتر قربانعلیلو moradi.physics90@gmail.com 112
6 زهرا طهماسب پوركريمي دکتر كريم زاده سورشجاني z.tahmasbpoor@gmail.com  
7 زهرا گلاب گیرنیک دکتر شکری zglbi93@gmail.com  
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ایمیل شماره اتاق  
1 محبوبه شعباني اربوسرا دکتر صادقي mahboobe.shabani@gmail.com 109  
2 فاطمه نيكوسير دکتر صادقي fm87nikoo@gmail.com 109  
3 الهام چگني دکتر قربانعليلو e.chegeni93@gmail.com 107  
4 عبدالرحمن اريانپور  دکتر شهبازيان  aryanpour40@gmail.com 106
5 محمدرضا ابراهيمي دکتر وظیفه شناس  mre_ebrahimi@outlook.com    
6 علي  اهنگري رستمي دکتر صادقي، دکتر پورانوري abtinphs@gmail.com 104  
7 وحيد  باروق مياندواب  دکتر محسني ارمكي v.barough@gmail.com 105  
8 مهسا باقري كلهر  دکتر جعفری  bmahsa@ymail.com 103  
9 سعيد جنتي  دکتر طهرانچي saeid68j@gmail.com    
10 مريم خواجويي نژاد دکتر طهرانچي mkhajoie25@gmail.com    
11 سیدسجاد دبیری دکتر صادقي، دکتر چراغچی sajaddabiri@gmail.com 111  
12 محمد زارع دکتر محسني ارمكي و دکتر صادقي mohammad0zare@gmail.com 108  
13 بهنام عزيزي باشخلج دکتر صادقي azizi.behnam0@gmail.com Text  
14 بهروز عسكري كچوسنگي دکتر جعفری  b.askari.sbu@gmail.com Text  
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ایمیل شماره اتاق  
1 زهرا احقري دکتر فرهودي z.ahghariu90@gmail.com 107  
2 محمدحسين جلالي كنفي دکتر موحد mohammadjalali313@gmail.com 108  
3 محمدرضا خسروي پور دکتر فرهودي mkhosravipour@gmail.com 108  
4 مريم شيراوند دکتر فرهودي mshiravand195@gmail.com 107  
5 سميه نیستاني دکتر فرهودي sneyestani@yahoo.com 107  
6 صنم اذرنياانگوت دکتر فارغ بال sanam.azarniya@gmail.com 110  
7 اميرسالار نيك انديش دکتر رياضي salarnikandish@gmail.com 108  
8 محمودرضا اميني دکتر شجاعي mahmoodreza.amini@gmail.com 104 ​​​​​​​
9 محمدحسين جمشيدي دکتر خسروي jamshidi3d@gmail.com 106  
10 محمد الاخرس دکتر موحد و دکتر فرهنگ mohammadalakhras1989@gmail.com   ​​​​​​​
11 ابوالفضل حسني ماجولان دکتر خسروي abolfazl.hassani2016@gmail.com    
12 سيده سارا حسيني دکتر خسروي sarahhoseini@yahoo.com