صفحه اصلی
اطلاعیه واگذاری مراکز خدماتی رفاهی دانشجویی
  • 10464 مشاهدات

معاونت دانشجویی دانشگاه در نظر دارد با هدف ارائه خدمات کیفی و مطلوب به دانشجویان، نسبت به واگذاری مراکز خدمات رفاهی دانشجویی (شامل: بوفه‌ها- فروشگاه نانوایی- آرایشگاه- خشکشویی- کفاشی- خیاطی- عکاسی- کپی و صحافی )  موجود در محیط دانشگاهی خود را به اشخاص ذیصلاح و متخصص در امور مربوطه واگذار نماید.

از اشخاص واجد شرایط دعوت می‌گردد از تاریخ 1400/07/24 تا 1400/07/28 با مراجعه به فرم‌های پیوست نسبت به دریافت فهرست و مشخصات مراکز فرم آنالیز و قیمت مواد غذایی و فرم شرکت برای همکاری  و سایر مستندات مرتبط اقدام نمایند. ( لطفا" از مراجعه حضوری به مدیریت خدمات دانشجویی جهت دریافت اسناد جدا" اجتناب گردد.)

شرایط واگذاری: متقاضیان لازم است ضمن مطالعه دقیق مستندات مندرج در سایت نسبت به رعایت نکات ذیل دقت نمایند.

1: مراجعه در مدت زمان تعیین شده.

2: ارائه مبلغ پیشنهادی در یک پاکت در بسته برای مکان انتخابی و همچنین اعلام قیمت برای مواد غذایی و سایر موارد براساس آنالیز داده شده که قیمت اعلامی به صرفه و صلاح دانشگاه و دانشجویان باشد.

3: هر متقاضی صرفا" می تواند برای یکی از مراکز اعلام قیمت نماید و از توان مالی لازم برای پرداخت اجاره بهاء طبق شرائط دانشگاه (مندرج در فرم پیشنهاد قیمت) برخوردار باشد.

4: اعلام قیمت هیچ گونه تعهدی برای دانشگاه جهت قبول پیشنهاد و به کار گیری متقاضی ایجاد نمی‌نماید.

5: تکمیل و تحویل فرم قیمت پیشنهادی به همراه فیش واریزی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه  مورخ1400/08/04 به دبیرخانه معاونت دانشجویی

6: معاونت دانشجویی دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده مختار است.

7: متقاضیان می بایست از سابقه ، تجربه کافی و صلاحیت های تخصصی و فنی در زمینه های مرتبط با خدمات رفاهی دانشجویی برخوردار باشند.(دارا بودن تجربه کاری مرتبط در دانشگاه و حسن انجام کار در زمینه مربوطه الزامی است.)

8: واریزمبلغ500/000ریال به حساب شماره 342282555 بنام درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت کد3420

9: مبلغ واریزی بند 8  قابل استرداد نمی باشد.

10: به پیشنهادات مخدوش، ناقص و غیرقابل استناد ترتیب اثر داده نخواهد شد.​​​​​​​

 

آنالیز مواد و قیمت پیشنهادی

دستورالعمل بهداشتی مراکز خدمات رفاهی دانشجویان 

شرایط اختصاصی شرکت در مزایده 

شرایط عمومی واگذاری مراکز خدمات رفاهی دانشجویی 

فرم درخواست اجاره مراکز خدمات رفاهی دانشجویی

فرم قیمت پیشین

قیمت کارشناسی مراکز خدمات رفاهی دانشجویی

 

 

افزودن نظرات