صفحه اصلی
تمديد مهلت دفاع براي دانشجويان مقطع ارشد ورودي 1399 حداکثر تا تاريخ 1401/12/23
  • 30285 بازدید

بدينوسيله به اطلاع مي رساند:

تاریخ برگزاری جلسه دفاع، صرفاً برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1399 حداکثر تا 1401/12/23 در نیمسال اول 1402-1401 (بدون ایجاد سر ترم نیمسال دوم 1402-1401) تمدید شد. بدیهی است در صورت عدم دفاع دانشجویان مذکور، برابر مقررات اقدام خواهد شد. همچنین، تاریخ فراغت از تحصیل کلیه دانشجویان با شرایط مذکور، 1401/11/30 در نظر گرفته  مي شود. 

 لازم به ذکر است آخرین مهلت ثبت و تایید درخواست صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه توسط این دانشجویان و تایید درخواست آن توسط واحد آموزشی به شرح زیر تغییر نموده است:

1- آخرین مهلت ثبت و تایید درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه توسط دانشجو:  1401/12/15

2- آخرین مهلت بررسی و تایید درخواست صدور مجوز دفاع ازپایان نامه توسط واحد آموزشی:  1401/12/20

افزودن نظرات