کارکنان

اعضای هیأت علمی

کارکنان

   
 

                        حوزه ریاست و معاونت


   آقای دکتر سید عماد حسینی                         ریاست پردیس                                 01142455009
   
   آقای دکتر اسماعیل رسولی گرمارودی             معاونت پردیس                                  01142455005

   خانم صالحی                                           مسئول دفتر ریاست                             01142455009

                                             حوزه حراست 

   آقای علی راز                                           رییس اداره حراست                               01142454361
 


   آقایان حسن کاردر، حامد اسمعیلی، محمود مرادیان    حافظ 1 و 2 و 3                                           01142451092 داخلی58

                                     

                       حوزه فرهنگی و اجتماعی   آقای رضا حسین زاده                                     رییس اداره فرهنگی و اجتماعی                              01142455010

   آقای امیر فرهنگ سروش                                  کارشناس روابط عمومی                                      01142451093 داخلی 31

   آقای محمد احمدی                                           کارشناس تربیت بدنی                                       01142451093 داخلی 22
 

                        حوزه آموزش و پژوهش    خانم خلیلی                                               رییس اداره آموزش و پژوهش                                 01142455003

   آقای قاسم امامی                                        کارشناس امور آموزشی                                          01142451091 داخلی 23

   خانم رضوانی                                               کارشناس کتابخانه                                                01142451091 داخلی 20

   خانم رزم پور                                               کارشناس آزمایشگاه                                              01142451097

 

                           حوزه امور اجرایی


     آقای غلامرضا حیدری                       رئیس اداره امور اجرایی

    آقای اسفندیار خادمی                       امور اجرایی                                                  01142451092 داخلی 22

    آقای رضا حسین زاده                       کارشناس امور مالی                                          01142455010

   آقای محمود علیزاده                         کارشناس امور دانشجویی                                  01142451092 داخلی36

   آقای چاکانی                                       کارپرداز                                                    01142455001

   آقای محمود مهدوی                        کارشناس عمران و تاسیسات(دفتر فنی)                01142451091 داخلی 30