​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي (جديد 1395 به بعد)

دانلود آيين نامه

دانلود شيوه نامه

​قوانین تدریس اعضای هیات علمی پیمانی و قراردادی دانلود فایل​
 ​​