مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
  
  
  
  
پوشه: سالن تی روم
  
1392/12/19 11:08 ق.ظ
11.jpg
  
1392/12/19 10:48 ق.ظ91 KB
aeinnameh.pdf
  
1393/04/01 10:32 ق.ظ372 KB
asasnameh.pdf
  
1393/04/01 10:32 ق.ظ1232 KB
Form CV _88_-3.doc
  
1392/12/18 10:28 ق.ظ96 KB
LG.doc
  
1396/10/17 01:40 ب.ظ14201 KB
reception.pdf
  
1393/01/16 02:42 ب.ظ268 KB
آیین نامه نهایی مصوب.pdf
  
1396/03/06 11:24 ق.ظ421 KB
آیین نامه.pdf
  
1396/03/07 02:57 ب.ظ648 KB
اطلاعات اعضاء .doc
  
1393/01/16 04:58 ب.ظ43 KB
اطلاعات عمومی واحدها.doc
  
1393/01/16 04:57 ب.ظ43 KB
انعقاد قرار شرکت البرز.doc
  
1396/10/17 01:39 ب.ظ585 KB
اولین جلسه کمیته پذیرش شهرداری.doc
  
1396/10/17 01:39 ب.ظ223 KB
پارکها و مراکز رشدdoc.docx
  
1396/09/07 10:40 ق.ظ78 KB
صدور کارت شناسایی.doc
  
1393/01/16 04:58 ب.ظ45 KB
ضامن.docx
  
1393/01/16 04:58 ب.ظ54 KB
فرم تسویه حساب واحدهای فناور.docx
  
1395/10/01 10:52 ق.ظ154 KB
فرم-تقاضای-استقرار-فناورانه-.doc
  
1396/09/07 02:42 ب.ظ338 KB
فرم-ضامن.pdf
  
1398/02/21 11:56 ق.ظ331 KB
فرم-متعهد.pdf
  
1398/02/21 11:57 ق.ظ46 KB
گزارش-عملکرد-3-ماهه-4.docx
  
1395/10/01 10:44 ق.ظ528 KB
کاربرگ تقاضای استقرار فناورانه.doc
  
1396/09/25 03:04 ب.ظ343 KB
کاربرگ تقاضای استقرار مرکز رشد.doc
  
1396/09/25 02:59 ب.ظ351 KB
کاربرگ-ارزیابی-پیشرفت-کارواحدها (1).docx
  
1396/10/20 12:03 ب.ظ125 KB
این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی