ارتباط با ما


 آدرس پردیس شهید عباسپور: تهران- میدان نوبنیاد- انتهای اتوبان شهید بابایی- نرسیده به حیکمیه- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
 کد پستی: 53571-16589
 صندوق پستی: 1719-16765

 تلفن پردیس شهید عباسپور:

تلفنخانه : 73931
آموزش : 73932866
خوابگاه : 73932275
دانشکده مهندسی مکانیک : 73932652
دانشکده مهندسی آب و محیط زیست : 73932401
دانشکده مهندسی برق : 73932602


73932200- 73931 - 77312780
 فکس: 77310425
 پست الکترونیکی:ase@sbu.ac.ir