1)ارتقاء سطح دانش و بینش روان‌شناختی دانشجویان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای آنان

2)کاهش مشکلات روان‌شناختی دانشجویان و کمک به سازگاری بهتر از طریق ارائه کمک‌های روان‌شناختی در جهت حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، تحصیلی، خانوادگی و ...

3)راهنمایی دانشجویان جهت شناخت صحیح توانایی‌ها و مشکلات خود

4)راهنمایی دانشجویان در جهت تصمیم‌گیری آگاهانه ، عاقلانه و حسن انتخاب

5)پیشگیری از بروز و شیوع اختلالات روان‌شناختی ، مسائل و مشکلات عاطفی ، رفتاری از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی‌، برگزاری جلسات سخنرانی‌، جلسات پرسش و پاسخ‌، همایش‌ها‌، توزیع بروشور، نشریه، کتاب و... برای دانشجویان، کارکنان و اساتید به منظور افزایش و بهبود آگاهی ها و مهارت‌ها با هدف توانمندسازی روانی ، اجتماعی و تحصیلی

6)شناسایی و مداخله در بحران به منظور توسعه بهداشت روان در بین دانشجویان و ارائه خدمات روانپزشکی

7)کمک به رشد شخصیتی‌، روانی و اجتماعی دانشجویان و یاری آنها جهت کسب قدرت تصمیم‌گیری و افزایش سطح سازش با محیط

8)ارتباط با والدین دانشجویان با هدف جلب مشارکت خانواده‌ها در جهت پیشگیری از مشکلات دوران دانشجویی