خدمات مددکاری اجتماعی:

مراکز مشاوره روزانه با شمار زیادی از دانشجویان و با مسائلی از قبیل موقعیت‌های بحرانی، مشکلات ارتباطی و خانوادگی، مشکلات مالی و دیگر مشکلات فردی و اجتماعی مواجهند که بی شک حضور متخصصان را در این حوزه می­طلبد.
به طور کلی خدمات مددکاری اجتماعی در مرکز مشاوره و آموزش‌های اجتماعی دانشگاه شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

  • حمایتی:

  • بررسی مشکلات دانشجویان در داخل دانشگاه و خوابگاه‌ها

  • مراقبتی:

  • پیگیری مراجعین به صورت دوره‌ای به منظور پیشگیری از وقوع بحران

  • ارتباط با خانواده، اساتید و خوابگاه در صورت نیاز و با رضایت دانشجویان

  • ارتباط با مشاور و روانپزشک دانشجو جهت بررسی وضعیت وی

  • پیگیری وضعیت دانشجویان در معرض خطر جدیدالورود

  • پیگیری وضعیت دانشجویان دچار افت تحصیلی، مشروطی و ... با هدف کمک به ایشان

  • پیگیری وضعیت اقتصادی، اجتماعی و خانوداگی دانشجویان

  • مداخله در بحران