دفتر ارتقای تحصیلی دانشجویان:

از آنجایی که یکی از اساسی‌ترین عوامل رشد و توسعه هر کشوری وجود دانشگاه‌های کارآمد برای پرورش انسان‌های خلاق و فرهیخته است و موفقیت در دانشگاه به عنوان نهادی که کارکردهای متعددی در همه شئون تاثیرگذار زندگی انسان دارد، دارای پیامدهای فردی و اجتماعی است. لذا، در صورت شکست در تحصیل و افت تحصیلی و مشکلات آموزشی، فشارهای روحی-روانی، دانشجویان را تهدید نموده و سلامت و بهداشت روانی آنان را به مخاطره می‌اندازد. در همین راستا، مرکز مشاوره و آموزش‌های اجتماعی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع پیشرفت تحصیلی دانشجویان، دفتر ارتقاء تحصیلی را راه‌اندازی کرده است.

اهداف:

•    شناسایی دلایل افت تحصیلی دانشجویان
•    نظارت مستمر بر روند تحصیلی با استفاده از پرونده آموزشی دانشجویان
•    کمک به ارتقای تحصیلی دانشجویان با استفاده از روش‌های مشاوره فردی، تحصیلی و کنترل افت تحصیلی
•    تدوین برنامه‌های پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان با استفاده از برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ...
•     کنترل افت تحصیلی دانشجویان دارای مشکلات تحصیلی و شناسایی دلایل افت تحصیلی آنان
•    استفاده از پتانسیل اعضای هیئت‌علمی و به ویژه اساتید محترم راهنما جهت کارآمدی تحصیلی دانشجویان
•    معرفی دانشجویان دارای افت تحصیلی به مرکز مشاوره جهت پیگیری روند تحصیلی آنان