دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)

آدرس دانشکده

تهران- حکیمیه- بلوار بهار-پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- دانشکده مهندسی برق (کنترل-قدرت)