دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)راهنمایی دوره کارشناسی ارشد و دکتری

Responsive Image
دستورالعمل اجرایی شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (داخل کشور)
اطلاعیه دفاع نهایی از رساله
راهنمای تدوین رساله دکتری
راهنمای تکمیل فرم درخواست بررسی دستاوردهای علمی رساله دکتری​
فرم ارزیابی مقالات
فرم اعلام آمادگی آزمون جامع
فرم پیشنهاد اولیه رساله دکتری
فرم تعیین داوران دفاع نهایی از رساله دکتری
فرم تعیین داوران پیشنهاد رساله دکتری
فرم توصیه نامه تحصیلات تکمیلی​
فرم چکیده رساله دکتری
فرم درخواست امتحان جامع آموزشی
فرم ها و مدارک فرصت مطالعاتی
فرم گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه
​دستورالعمل فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان در خارج از کشور
فرم  استعلام وضعیت آموزشی پژوهشی دانشجو برای فرص​ت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور
فرم درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور

فرم های فرصت مطالعاتی و دستورالعمل
دستورالعمل فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان در خارج از کشور
فرم استعلام وضعیت آموزشی پژوهشی دانشجو برای فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور
فرم درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور