دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)

آدرس پستی: تهران- حکیمیه- بلوار بهار- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- دانشکده مهندسی برق (کنترل-قدرت)
  مسیرهای دسترسی 1: تهران- میدان نوبنیاد- انتهای اتوبان شهید بابایی- اول حکیمیه- بلوار بهار- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
  مسیرهای دسترسی 2: تهران- فلکه چهارم تهرانپارس- اتوبان شهید زین الدین- بلوار وفادار شرقی- حکیمیه-بلوار بهار- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
کد پستی: 53571-16589
 صندوق پستی: 1719-16765

مسیر مترو 1: از ایستگاه متروی جشنواره با تاکسی حکیمیه.
مسیر مترو 2: از ایستگاه متروی نوبنیاد با تاکسی حکیمیه.

 

تلفنخانه : 73931
ریاست دانشکده : 73932601-2 
فکس:  

73932798

پست الکترونیکی:  
معاونت پژوهشی: 73932565
معاونت آموزشی: 73932630
مدیریت اجرایی:

73932564

خوابگاه : 73932275
کتابخانه:  
واحد انفورماتیک:  
دفتر آزمايشگاه و کارگاه: 73932525
دفتر گروه ها:  
Responsive Image
Responsive Image