دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)

ریاست دانشکده


دکتر محمدرضا آقامحمدی
پست الکترونیک:    mr-aghamohammadi@sbu.ac.ir
​​شماره تماس :  73932602
تحصیلات : دكتری مهندسی برق

 
Responsive Image

معاون پژوهشی

دکتر حسین ترکمن

پست الکترونیک:   h_torkaman@sbu.ac.ir​
شماره تماس : 73932565
تحصیلات : دکتری مهندسی برق
Responsive Image

معاون آموزشی

دکتر احمد سالم نیا

پست الکترونیک:  a_salemnia@sbu.ac.ir

شماره تماس : 73932502
تحصیلات : دکتری مهندسی برق

 
Responsive Image