مدیر گروه

دکتر سیدحسین عطارزاده نیاکی

تعداد اعضای هیئت علمی

9 نفر

تعداد آزمایشگاه های تحقیقاتی

5

تعداد دانشجویان دکتری

35 نفر

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد

103 نفر