دکتری مخابرات


تعداد رشته دوره رشته تحصیلی
1 روزانه مهندسي برق-مخابرات - سيستم
1 نوبت دوم مهندسي برق-مخابرات - سيستم
1 پرديس2 مهندسي برق-مخابرات - سيستم
1 پرديس2 مهندسي برق - مخابرات - ميدان
1 روزانه مهندسي برق - مخابرات (زمينه پژوهشي سيستم)
1 روزانه مهندسي برق - مخابرات (زمينه پژوهشي ميدان)
1 پرديس2 مهندسي برق - مخابرات (زمينه پژوهشي ميدان)
1 روزانه مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج
1 نوبت دوم مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج
1 پرديس2 مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج