درباره ما

دکتر  سید ابراهیم افجه ای

 

 

       پست الکترونیک :  E-Afjei@sbu.ac.ir

شماره تماس :  29904125

تحصیلات : دكتري مهندسي برق - قدرت

دكتر حسین کاظمی کارگر

 

 

پست الکترونیک : H_Kazemi@sbu.ac.ir

شماره تماس :  29904126

تحصیلات :  دکتری مهندسی برق - قدرت

دكتر عباس پیرهادی  

پست الکترونیک : a_pirhadi@sbu.ac.ir

شماره تماس : 29904134

تحصیلات : دکتري مهندسی برق - مخابرات