آیين نامه ها و ضوابط آموزشی

ضوابط و دستورالعمل های امتحانات پایان نیمسال تحصیلی

دستورالعمل بررسی غیبت در امتحانات پایان نیمسال برای دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی در این دانشگاه.pdf
 
آیین نامه و دستورالعمل های آموزشی مقطع کارشناسی


آیین نامه ها ​دستورالعمل های اجرایی ​الحاقیه ها
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۹۰.pdf ​--- ​---
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲.pdf دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲.pdf الحاقیه به ماده ۸ آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای ورودی های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲.pdf
الحاقیه به دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۱۸ آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲.pdf
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی های ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۶.pdf دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۶.pdf الحاقیه به ماده ۸ آبین نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۶.pdf
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و ما بعد.pdf ​--- ​---
   
آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد


​آیین نامه ها ​دستورالعمل های اجرایی ​الحاقیه ها
​​آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی های قبل از سال ۱۳۸۸.pdf ​--- ​---
​​آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳.pdf دستورالعمل اجرایی آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳.pdf ​---
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶.pdf دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶.pdf
​​آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ و ما بعد.pdf ​--- الحاقیه (اصلاحیه) بخشی از ماده ۲۲ آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ و ما بعد.pdf
الحاقیه (اصلاحیه) به ماده ۱۲ آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ و ما بعد.pdf
 
 


آیین نامه ها و دستور العمل های آموزشی مقطع دکتری

 

​آیین نامه ها ​دستورالعمل های اجرایی الحاقیه
​​​​آیین نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی ۱۳۸۳ و ما قبل از آن.pdf دستورالعمل اجرائی آزمون جامع مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۳.pdf ​---
​​​​آیین نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷.pdf ​​​​دستورالعمل اجرایی آیین نامه مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷.pdf ​---
​​​​آیین نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹.pdf ​​​دستورالعمل اجرایی آیین نامه مقطع دکتری برای ورودی های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹.pdf ​---
​​​​آیین نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴.pdf ​​​دستورالعمل اجرایی آئین نامه مقطع دکتری برای ورودی های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴.pdf ​---
​​آیین نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶.pdf آئین نامه آموزشی و دستورالعمل اجرایی مقطع دکتری دانشجویان ورودی های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶.pdf ​---
آیین نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ و ما بعد از آن.pdf ​--- اصلاحیه به ماده شرط ورود به دانشگاه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی مصوب شورای آموزشی دانشگاه.pdf
 

آیین نامه ها و دستورالعمل های میهمانی و انتقال دانشجویان این دانشگاه به دانشگاه های دیگر

     
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان مقطع کارشناسی از سال ۱۳۹۲.pdf
ضوابط و شرایط معرفی دانشجویان این دانشگاه به سایر دانشگاه ها به صورت میهمان کامل.pdf
ضوابط و شرایط میهمانی و انتقال به سایر دانشگاه های کشور دانشجویان دانشگاه در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰.pdf

ضوابط و شرایط میهمانی و انتقال به سایر دانشگاه های کشور دانشجویان دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰