مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی

اداره ارزیابی آموزشی

 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه­ های آموزشی
 • بررسی و رسیدگی به شکایات دانشجویان
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای آموزشی
 • ارزشیابی عملکرد مدیران آموزشی واحدها
 • نظارت و ارزیابی فرایند اجرایی شدن برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه آموزش
 • تشکیل و اداره شورای نظارت و ارزشیابی آموزشی
 • تهیه و تلفیق آمار و اطلاعات آموزشی، ...
 •  ارزیابی کیفیت آموزشی
 • آمارهای موضوعی
 • تحلیل
 • ارائه گزارش
 
رئیس اداره ارزیابی آموزشی
کارشناسان اداره ارزیابی آموزشی