کارشناسی ارشد بدون آزمون

تمدید مهلت فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی سال 1402-1403

 

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه شهید بهشتی

 

ثبت نام غیرحضوری کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه شهید بهشتی شروع شد.

 

اطلاعیه تکمیل فرم ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 1402-1401

 

تمدید فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی سال 1402-1401

 

فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی سال 1402-1401

 

قابل توجه پذیرفته‌شدگان اولیه بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400

 

اعلام اسامی پدیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد 1401-1400

 

فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی سال 1400-1401

 

اطلاعیه مهم: تمدید مهلت ثبت‌نام فراخوان ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 1400-1399

 

فراخوان پذيرش بدون آزمون کارشناسی_ارشد دانشگاه شهید بهشتی برای سال تحصیلی 1399-1400

دانشجویان

دانش‌آموخته‌گان