حوزه ریاست پژوهشکده

 

حوزه ریاست پژوهشکده:
آقای دکتر محمد تقی عاملی
دکتری قدرت                                                                                      
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیک: m_ameli@sbu.ac.ir , enri@sbu.ac.ir
 
تلفن ثابت: 73932321                                   
نمابر: 77310425      
وبگاه:  www.sbu.ac.ir