چارت پیشنهادی پژوهشکده

چارت پیشنهادی پژوهشکده برق و وظایف سازمانی

 

 

 

 

 
chart.jpg
 
 

 

 

 

وظایف سازمانی پژوهشکده:
•    شورای پژوهشكده
اين شورا شامل رياست و معاونين پژوهشكده به همراه رؤسای گروه‌های پژوهشي بوده و وظيفه آن تعريف، تدوين و تصويب آیين‌نامه‌ها و رويه‌های كاری بخش های مختلف پژوهشكده می‌باشد.
1)    واحد اجرايی
اين واحد وظيفه نظارت بر ضوابط و قوانين مصوب پژوهشكده و مديريت نيروهای انسانی غير هئيت‌علمی پژوهشكده و تجهيزات كارگاه‌ها و آزمايشگاه‌ها را به عهده دارد. خلاصه وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
    نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها، مقررات و ضوابط پژوهشی، فن‌آور‌ی، اداری و مالی پژوهشكده
    انجام امور مربوط به كاركنان غير هیئت‌علمی پژوهشكده در خصوص ماموريت‌ها ، مرخصی‌ها ، اضافه‌كاری ها و غيره
    بررسی، پيش‌بينی و اعلام نيازهای انسانی، مالی و تجهيزات مورد نياز پژوهشكده
    بررسی و پيگيری سفارشات خريد وسايل و تجهيزات آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌های پژوهشكده
 
2)    واحد مالی
واحد مالی وظيفه پيگيری مطالبات مالی از شركت‌های طرف قرارداد و معاونت پژوهشی دانشگاه، امور تسويه حساب، بيمه و غيره را به عهده دارد. خلاصه وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
    پيگيری دريافت مبالغ قراردادهای پروژه‌های فن‌آوری و خدمات مهندسی از سازمان‌ها و صنايع طرف قرارداد
    پيگيری دريافت مبالغ قراردادهای پژوهشی از سازمان‌ها و صنايع طرف قرارداد
    پیگيری دريافت سهم پروژه‌های پژوهشی و خدمات مهندسی از معاونت پژوهشی دانشگاه
    انجام مراحل اداری مالی پروژه‌ها در پژوهشكده
    ارائه گزارشات مالی به شورای پژوهشكده
 
3)    واحد آموزش تخصصی
وظيفه واحد آموزش تخصصی  تدوين، تعريف و پيگيری تصويب و اجرای دوره‌های آموزشی كوتاه‌مدت و نظام جامع آموزش كاركنان وزارت نيرو در راستای نيازمندی‌های کشور می‌باشد، عمده وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
    تعريف و تصويب دوره‌های كوتاه‌مدت تكنسينی، كارشناسی و تخصصی در راستای نياز شركت‌های مرتبط با صنعت برق
    اجرای دوره‌های كوتاه‌مدت و بلندمدت با همكاری مركز آموزش‌های تخصصی دانشگاه و ديگر مراكز آموزشی
 
4)      واحد خدمات مهندسی
با توجه به وجود كارگاه‌ها و آزمايشگاه‌های مختلف در پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی و تجربيات فراوان در انجام خدمات مهندسی، وظيفه اين واحد ارائه توانمندی‌های دانشگاه به شركت‌ها و واحدهای مربوط و ارائه و انجام خدمات فنی مهندسی مورد نياز پيمانكاران و شركت‌های مختلف می‌باشد. عمده وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
    تعريف و اجرای پروژه‌های فن‌آوری كه به سفارش صنعت و در اجرای طرح‌های انتقال فن‌آوری، مهندسی مجدد و يا خدمات مهندسی صورت می‌گيرد.
    انعقاد و مبادله قرارداد پژوهشی خدمات مهندسی با سازمان‌ها و صنايع متقاضی همكاری با دانشگاه.
    برقراری ارتباط مستمر با بخش‌های مختلف صنعت و واحدهای فنی و مهندسی  
    معرفی توانمندی‌های پژوهشی و خدمات مهندسی پژوهشكده
 
5)    واحد مديريت اطلاعات
واحد مديريت اطلاعات، وظيفه حفظ و به‌روزرسانی اطلاعات داوران، پژوهشگران، پروژه‌ها، دوره‌های آموزشی و غيره را به عهده خواهد داشت. خلاصه وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
    بررسی و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها، فرم‌ها و دستورالعمل‌های موردنياز
    تشكيل بانک اطلاعاتی پروژه‌های مصوب، درحال اجرا و اجرا شده و به‌روزرسانی آن
    تشكيل بانک اطلاعاتی گزارشات الكترونيكی پروژه‌ها با امكانات جستجو عنوانی و محتوايی و به‌روزرسانی آن
    تعريف و نظارت بر پروژه ايجاد و اصلاح سايت اطلاع‌رسانی مبتني بر WEB و به‌روزرسانی آن
    تعريف و نظارت بر پروژه ايجاد و اصلاح سيستم تبادل اطلاعات بين اعضای كميته علمی، مديران پروژه، مجريان و غيره از طريق  WEB
    تهيه گزارشات ماهانه و سالانه از نحوه تعريف و اجرا پروژه‌ها، عملكرد مديران، ناظرين و غيره
   
6)    واحد خدمات پژوهشی
واحد خدمات پژوهشی وظيفه شناسايی شركت‌های متقاضی، برنامه‌ريزی  جلسات اوليه با كارفرما و مديريت اداری مرتبط با انتخاب مجری و در نهايت پيگيری تعريف و تصويب پروژه‌ها را به عهده دارد. خلاصه وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
    تشكيل بانك اطلاعاتی شركت‌ها و مراكز متقاضی پروژه پژوهشی
    انجام امور مربوط به تهيه پروپوزال، جلسات با كارفرما و مراحل تصويب پروژه
    ارائه گزارشات روند عقد قراردادها
 
7)      واحد تحصيلات تكميلی
وظيفه واحد تحصيلات تكميلی تدوين، تعريف و پيگيری تصويب و اجرای دوره‌های آموزشی بلندمدت كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی در چهارچوب ضوابط آموزش عالی و در راستای نيازمندی‌های کشور می‌باشد، عمده وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
    تعريف و تصويب دوره‌های بلندمدت كارشناسی‌ارشد و دكتری تخصصی در راستای نياز صنعت برق
    تعريف و اجرای دوره‌های دكتری پژوهش محور
    اجرای دوره‌های بلند‌مدت كارشناسی‌ارشد و دكتری تخصصی روزانه و شبانه
 
8)      گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و کنترل شبکه
اين گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمايشگاه تحقيقاتی تحت عناوين " آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات برنامه‌ريزی و توسعه شبكه " ، " آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات بهره‌برداری و اتوماسيون شبكه " و " آزمايشگاه تحقيقاتی مديريت و اقتصاد در شبكه‌های برق " حوزه مطالعات و فناوری در مطالعات برنامه‌ريزی توسعه و مباحث مرتبط با بهره برداری شبكه‌های برق و در نهايت مديريت اين شبكه‌ها را پوشش می‌دهد.
 
9)      گروه پژوهشی نظارت، امنيت و حفاظت شبكه
اين گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمايشگاه تحقيقاتی تحت عناوين " آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات امنيت و پايايی شبكه"، "آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات نظارت و مانيتورينگ شبكه" و " آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات حفاظت شبكه" حوزه مطالعات و فناوری امنيت و حفاظت شبكه‌های برق و افزايش رويت‌پذيری آن را پوشش می‌دهد.
 
10)      گروه پژوهشی مخابرات و سیستم‌‌های ارتباطی
در این گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمایشگاه تحقیقاتی تحت عناوین " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات زیرساخت‌های مخابراتی و چگونگی نحوه اجرای آن‌ها "، " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات مربوط به نحوه بکارگیری سیستم‌های نوین اندازه‌گیری و انتقال داده‌ها "و " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات مربوط به امنیت سیستم‌های مخابراتی "، مباحث مخابراتی پایش و انتقال داده‌های شبکه‌ها به مراکز کنترل برای تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌گیرد.
 
11)    گروه پژوهشی تجدید ساختار
این گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمایشگاه تحقیقاتی تحت عناوین " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات تجدیدساختار صنعت برق "، " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات بازار برق" و " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات و بررسی مقررات شرکت‌های توزیع در محیط تجدید ساختار یافته " ، حوزه مطالعات در زمینه تجدید ساختار شبکه برق کشور را پوشش می‌دهد.