آزمايشگاه تنوع زیستی

 
در این آزمایشگاه مطالعات تنوع زیستی از جمله شناسایی گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری (این فعالیت‌ها بخشی در راستای مطالعات تنوع زیستی است و بخشی دیگر در ارتباط با پایش زیستی اکوسیستم‌های مختلف رودخانه‌ای، تالابی و دریایی)، مطالعات بیولوژی و اکولوژی برخی گونه‌های جانوری (به عنوان مثال بررسی سن و رشد ماهیان، بررسی میزان زادآوری، بررسی عادت غذایی گونه‌های مختلف جانوری)، مطالعات مولکولی گونه‌های گیاهی و جانوری، شناسایی و برآورد جمعیت آبزیان،ماهی‌ها و کفزیان صورت می‌گیرد. این آزمایشگاه مجهز به ابزار نمونه‌برداری آبزیان مانند دستگاه الکتروشوکر برای نمونه‌برداری و برآورد جمعیت آبزیان رودخانه‌ها، تورهای پره برای نمونه‌برداری از ماهیان رودخانه‌ها و تالاب‌ها، نمونه‌بردار سوربر برای نمونه‌برداری از بی‌مهرگان رودخانه‌ها، نمونه‌بردار اکمن برای نمونه‌برداری از بی‌مهرگان تالاب‌ها و دریاچه‌ها و غیره است. دستگاه‌های موجود در این آزمایشگاه به شرح زیر است:
 
 
​ 
 
auto clav 75l.JPG
 
اتوكلاو 75 ليتري
کاربرد: استريل نمودن نمونه
مدل: ecotec CS21
شرکت: ایران تولید - ایران
 
jerminator.JPG
 
ژرمیناتور
کاربرد: جوانه‌زنی بذر و رشد گیاه
مدل: REYHAN TEB CO F2000
شرکت:Grouc - ايران
 
microscop.JPG
 
استریو میکروسکوپ دو چشمی
کاربرد: مشاهده بهتر و مشاهده جزئیات نمونه
مدل: ZSM-1001
شرکت: صاایران - ایران
 
jeldok.JPG
 
 
ژل داک
کاربرد: مشاهده و ثبت تصویر از DNA تکثیر شده در واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
مدل:  Universal Hood
شرکت: BIO-RAD- آمریکا
 
 
الکتروفورز عمودی و افقی بهمراه مخزن انرژی(پاورسوپلای)
مدل: VEU-73050 SEU-7305
شرکت: پایا پژوهش پارس- ایران
 
pcr.JPG
 

 

PCR (Polymerase Chain Reaction)

کاربرد: تشخیص واکنش زنجیرهء پلیمراز
مدل: Mj Mini
شرکت: USA-Bio-RAD
 
 
 micro santrifioj.JPG
 
 
میکرو سانتریفیوژ
کاربرد: جداسازي 2 فاز مايع غيرقابل امتزاج و جداسازي كامل فاز جامد از مايع
مدل:  5424
شرکت: eppendorf -آلمان

تور پره

کاربرد: نمونه‌برداری ماهیان

الکتروشوکر

کاربرد: نمونه‌برداری ماهیان رودخانه ها و دریاچه‌ها

11.JPG
 

گرب (
Grab)

کاربرد: نمونه‌برداري بزرگ بی‌مهرگان کفزي

22.JPG
 

سوربر(
Surber)

کاربرد: نمونه‌برداری از  بی‌مهره‌گان بستر رودخانه