آزمایشگاه اگرواکولوژی


دکتر فاطمه سادات آقامیر
استادیار گروه کشاورزی اکولوژیک

هدف از این آزمایشگاه تجارب عملی برای تحقق مفاهیم دانش «اگرواکولوژی» است. از آنجا که کاربرد مفاهیم و اصول اگرواکولوژی در طراحی و مدیریت سامانه‌های غذایی پایدار مطرح می شود، چنین آزمایشگاهی برای انجام رویکرد تجربی در آموزش و پژوهش اگرواکولوژی ضروری است. این آزمایشگاه دارای پنج بخش اساسی شامل بررسی عوامل محیطی از جمله تغییر اقلیم، پویایی تنوع جمعیت در سامانه‌های زراعی، برهم کنش‌های جوامع زراعی، چگونگی مطالعات میدانی و سامانه مزرعه، مطالعات سامانه غذایی است که هر یک با پیچیدگی متفاوت بر اکولوژی بوم سامان‌های کشاورزی تمرکز دارند. دانش‌جویان و اساتید محترم تجهیزات و امکانات آزمایشگاه اگرواکولوژی و تجزیه و تحلیل سامانه‌های محیط زیستی را در مدیریت و تفسیر داده‌ها در پژوهش‌های خود استفاده خواهند نمود.