تسویه‌حساب دانش‌آموختگان با کتابخانه مرکزی دانشگاه

دانش‌آموختگان جهت تسویه با کتابخانه مرکزی دانشگاه، باید پایان‌نامه خود را در قالب نرم افزارهای word و pdf همچنین گواهی ثبت از ایران داک را به آدرس ایمیل 

centlib.thesis4@gmail.com ارسال نمایند.