درباره

ارتباط با ما

آدرس:

تهران، ولنجک، دانشگاه شهیدبهشتی،معاونت فرهنگی و اجتماعی

پیامک:

10002129902667


تلفن:
29902250 
 29902660
22431831
22431825

فکس:

22431591

پست الکترونیکی: farhangicul@sbu.ac.ir

آدرس مستقیم صفحه وبسایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی: farhangi.sbu.ac.ir