فعالیت های فرهنگي خوابگاه


جشن سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) در خوابگاه کوی دختران دانشگاه شهید بهشتی.jpg
جشن سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)  در خوابگاه دختران

کارشناس فرهنگی خوابگاه های دختران
خانم امینی
تلفن:  29902662
 
کارشناس فرهنگی خوابگاه های پسران
 آقای زمانی
 
تلفن: 29902662
 

اهم وظایف امور فرهنگی خوابگاه در دانشگاه

1- اخذ برنامه ها و فعالیت های فرهنگی از خوابگاه ها

2- پیگیری و همکاری در برگزاری فعالیت فرهنگی مصوب خوابگاه ها

3-نظارت بر حسن اجرای فعالیت رابطین فرهنگی دانشجویی

4- پیگیری احیاء اتاقهای فرهنگی خوابگاه ها و تجهیز آنها

5- تهیه گزارش از فعالیتهای صورت گرفته در خوابگاه ها و اطلاع رسانی

6- برگزاری سلسله جلسات مدون با رابطین و فعالان فرهنگی خوابگاه ها