ریاست

ریاست

 


آقای دکتر بهروز دری نوکورانی

 رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری ،استاد گروه مدیریت صنایع و فناوری اطلاعات

  email:b-dorri@sbu.ac.ir

تلفن :29905230 (21-98 ) دورنگار : 22431645  

 

آقای دکتر بهمن حاجی پور

معاونت آموزشي دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی  

email: b-hajipour@sbu.ac.ir

تلفن :29905230(21-98 ) دورنگار :45 224316

 

 

 

 

آقای دکتر سجاد شکوهيار                                                                                 

shokohyar.jpg معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری ؛ استاديار گروه صنعتي و فناوري اطلاعات


s_shokouhyar@sbu.ac.ir   email: 

تلفن : 29905230 (21-98) دورنگار : 22431645