ارتقاء سطح آگاهی والدین در رابطه با مسائل دوران جوانی و زندگی دانشجویی

اولیای گرامی: چنانچه تمایل به شرکت در نشست با متخصصان مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع فوق را دارید، فرم زیر را تکمیل فرمایید.