کسب رتبه "الف" در ارزیابی سال 1401 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری( پرتال نشریات علمی)

به اطلاع اساتید، دانشجویان و علاقمندان به رشته سنجش از دور و GIS می رساند نشریه سنجش از دور و GIS ایران در ارزیابی سال 1401 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه الف را کسب نموده است.

سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS (با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی)

خبرنامه

دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS 

دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و با محورهای زیر در تاریخ 4 اسفندماه 1400 برگزار می گردد: 
1- مـديريت منـابع آب ( سطحي، زيرزميني، نامتعارف و ... )
2- صيانت از آب‌بندها به منظور توسعه کشاورزي و صنعت گردشگري
3- مديريت توسعه اراضي شهري و برنامه‌ريزي آمايش سرزمين
4- مديريت تغييرات کاربري اراضي کشاورزي، منابع طبيعي، سکونتگاهي
5- حفاظت از اراضي ساحلي به منظور استفاده از پتانسيل گردشکري و محيط‌زيستي
6- مشارکت اجتماعي در صيانت از منابع طبيعي به منظور صيانت از امنيت ملي در آينده 
این کنفرانس با توجه به بین رشته ای بودن از یک طرف و استفاده از فناوری جدید ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند مشارکت بسیاری از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و حتی بخشهای خصوصی را به همراه داشته باشد. 
محققان و پژوهشگران گرامی جهت شركت در اين همايش مي توانند آثار و مقالات خود را  تا 14 بهمن ماه سال 1400 به آدرس  https://envirs.sanru.ac.ir  دبيرخانه همايش ارسال نمايند.